Soorten taxaties

Soorten taxaties 2020-07-01T20:14:51+02:00

Taxaties in een veranderde wereld:

Vanaf circa 2010 is er veel veranderd op het gebied van taxaties.

De komst van het gevalideerde rapport en verder het toenemen van de eisen aan taxatierapporten en professionaliteit van de taxateur.

Ontwikkelingen in Nederland en op Europees niveau hebben er toe geleid dat er inmiddels Europese regelingen zijn voor het verrichten van taxaties (EVS). Deze zijn doorgevoerd in Nederland voor taxaties van zowel woningen en appartementen als voor bedrijfsmatig vastgoed.

De grootste verandering betreft het operationeel worden van het NRVT  per 1 januari 2016. Daarmee zijn nu ook voor woningtaxaties het EVS (Blue Book) en PTA van kracht geworden. Dit betekent dat wij een schriftelijke opdrachtbevestiging getekend in ons dossier (en vanaf 1 oktober 2016 in rapport) moeten hebben.

Voor het verkrijgen van NHG (nationale hypotheekgarantie) worden strenge eisen gesteld aan taxatierapporten. Deze moeten altijd gevalideerd worden.
Vele banken stellen dezelfde eisen aan alle overige taxatierapporten.
Rapporten worden centraal opgeslagen na validatie door een onafhankelijke instelling en referentiepanden dienen in het rapport met adres en toelichting vermeld te worden.
Een goede zaak voor de consument dat voor een waarborg bij de financiering ook een waarborg aan het taxatierapport wordt gesteld. Hiermee wordt misbruik en daarmee kosten voor de goedbedoelde woningkoper voorkomen.
Wel met als keerzijde dat voor validatie en centrale opslag een vergoeding verschuldigd is. Wij proberen deze zo laag mogelijk te houden door met meerdere validatieinstituten samen te werken. De bekendste onder de validatieinstituten is het NWWI.

Voor gevalideerde taxaties geldt een grens van 20 kilometer hemelsbreed vanaf het kantoor van de taxateur. Voor Amsterdam geldt een afstand van 10 kilometer hemelsbreed.
De eerder vastgestelde taxatieregio’s zijn per 1 juli 2013 afgeschaft.

Overige veranderingen:

In het verleden werden maten van woningen wel eens te positief ingeschat. Wij meten al jaren volgens BBMI (Branchebrede meetinstructie gebaseerd op de NEN 2580 norm).

Duurzaamheid:

Ook duurzaamheid en energiegebruik spelen een steeds grotere rol bij taxeren, vanaf 1 april 2018 spelen bij referentieobjecten ook zaken als energieprestatie een rol. Per 1 januari 2021 gaan duurzaamheidsaspecten een nog grotere rol spelen, dit gaat ook gelden voor de bouwkundige aspecten.

Taxatie ten behoeve van financiering woonruimte:

Dit is de meest voorkomende taxatie.

Ons kantoor heeft een zeer grote ervaring in dit soort taxaties.
Als NVM makelaar (Nederlandse Vereniging van Makelaars), tevens aangesloten bij de MVA (Makelaarsvereniging Amsterdam) zijn wij bevoegd tot het verrichten van taxaties ten behoeve van woningfinanciering.

Onze taxateur is ingeschreven bij het NRVT en VastgoedCert bij de kamers Wonen en Bedrijfsmatig vastgoed.

Tarieven:

Wij hanteren in principe vaste tarieven volgens een modulaire opbouw.

Privacy, gegevensverwerking en gegevensopslag.

Wwft

Taxateurs vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor meer informatie hieromtrent wordt verwezen naar www.fiu-nederland.nl

Wbp

Het taxatiebedrijf wijst de opdrachtgever uitdrukkelijk op het feit dat persoonsgegevens behorend bij het taxatierapport (daaronder ook begrepen het taxatiedossier) door het taxatiebedrijf en het eventuele validatie- instituut (NWWI bij woonruimte) en het Taxatiemanagement instituut (TMI bij commercieel vastgoed) worden verzameld en verwerkt, waaronder naam, adres, (contact)personen, telefoonnummer en e- mailadres.

Tevens gegevens uit het Kadaster en eventueel Kamer van Koophandel (openbare registers) en uit koopovereenkomsten.

en dat de gegevens omtrent het vastgoedobject inclusief taxatierapport en bijlagen worden verwerkt in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Ten behoeve van onze boekhouding worden tevens de rekeningnummers van opdrachtgevers vastgelegd ten behoeve van de debiteurenadministratie.
Deze partijen hebben in hun privacy- en gebruiksverklaring die op hun websites zijn te vinden afspraken gemaakt over de verwerking van deze persoonsgegevens.
Tevens hebben zij een melding hiervan gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

NVM

Ons kantoor is aangesloten bij de NVM.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor een aantal van deze gegevens.

De contactgegevens zijn:

NVM

KvK 30102683

Postbus 2222

3430 DC Nieuwegein

cv@nvm.nl

NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

De (NVM) privacyverklaring van Amstelstede Makelaardij BV is op verzoek beschikbaar, u kunt deze aanvragen via info@amstelstede.nl

NRVT

Als taxateur zijn wij aangesloten bij het NRVT, in het kader van toezicht op de naleving van de geldende gedrags- en beroepsregels en kamerreglementen van NRVT (“Doorlopend Toezicht”) kunnen taxatiedossiers door het NRVT worden geraadpleegd.

Dit geldt tevens voor eventuele klacht- en tuchtrechtprocedures.

fotos-amstelstede-gekleurd009

Taxaties Bijzonder Beheer:

Wij verzorgen ook taxaties Bijzonder Beheer. Dit zijn in het algemeen taxaties ten behoeve van financiële instellingen. Hiervoor geldt een toeslag op het normale taxatietarief. U kunt contact opnemen met ons kantoor, telefonisch of per email.

fotos-amstelstede-gekleurd012

Woningtaxaties 

Amstelstede Makelaardij hanteert zeer voordelige tarieven voor woningtaxaties (standaard, NHG, NWWI) vanaf  € 575,00. Dit is inclusief standaardleges en –kosten* en BTW en exclusief milieutoeslag. Meer informatie is te vinden op de pagina Taxatietarieven.

fotos-amstelstede-gekleurd008

Overige taxaties die wij verzorgen:

Amstelstede Makelaardij verzorgt ook taxaties ten behoeve van bedrijfsoverdracht. Ook taxaties ten behoeve van minnelijke waardering, fiscus en/of veiling of WOZ taxaties behoren tot de mogelijkheden.

Verder voeren wij ook erfpachttaxaties uit.

WOZ taxaties:

Ieder jaar wordt de WOZ waarde van uw woning vastgesteld, deze dient als maatslag voor diverse lokale heffingen en belastingen. Wat velen vergeten is dat ook het eigen woningforfait gebaseerd is op de WOZ waarde. Bij vererven, schenking en successie wordt de WOZ waarde gehanteerd.

Indien u het niet eens bent met de door de gemeente vastgestelde waarde kunt u bezwaar indienen.
Dit kan binnen 6 weken nadat men belanghebbende is geworden.
Wij verzorgen taxaties conform de WOZ methodiek waarbij op dezelfde wijze de waarde van uw woning wordt vastgesteld. Het grote verschil is dat wij uw woning uitgebreid opnemen, wij nemen de maten volgens NEN 2580 op, beoordelen verbeteringen of juist afschrijvingen en verwerken dit in ons rapport.

Overig ten aanzien van taxaties:

Geveltaxaties worden niet door ons uitgevoerd aangezien wij het object geheel moeten kunnen inspecteren om een gefundeerde waardering te kunnen uitvoeren. Bovendien zijn deze conform de geldende regelgeving niet toegestaan (behalve in een aantal gevallen Bijzonder beheer taxaties). Boerderijen en agrarisch onroerend goed worden niet door ons getaxeerd.

* Milieukosten, kosten die wij verplicht moeten maken voor het opvragen van mileiugegevens bij het bevoegd gezag. De kosten hiervan varieren tussen € 17,85 en € 101,15. Deze kosten worden (gespecificeerd) bij u in rekening gebracht.
** Gevalideerde taxatie wordt digitaal aangeleverd, voor papieren rapporten geldt een toeslag van € 25,00 voor 2 rapporten.

Woningtaxatie NWWI of Taxateursunie;

Actietarief vanaf  € 500,00**  (actietarief niet gevalideerd rapport wonen)  inclusief standaardleges en –kosten* en BTW en exclusief milieutoeslag.

Deze tarieven gelden voor een woonhuis of appartement, voor meerdere appartementen wordt een korting gegeven van 10 % per getaxeerd object.

Voor woonpanden met maximaal 5 (verhuurde) woningen wordt een vast tarief gehanteerd. Indien er een bedrijfsobject is opgenomen in het betreffende pand wordt er een combinatietarief gehanteerd.

Spoedtaxatie binnen 24 uur mogelijk.
Hiervoor geldt een toeslag van 100 % over het totaalbedrag. Overleg van te voren  telefonisch met ons of het inderdaad mogelijk is, wij zijn afhankelijk van externe partijen bij validatie en in een aantal gevallen om een woning te kunnen opnemen. UIteraard van onze eigen agenda. Het validatieinstituut wordt in overleg door ons gekozen.

NWWI, Taxateursunie, TVI en Validatie.net

Amstelstede Makelaardij is aangesloten bij het NWWITaxateursunie,  TVI en Validatie.net.Het Nederlands Woning Waarde Instituut, afgekort NWWI is een onafhankelijk, landelijk taxatie-instituut dat geldt als keurmerk voor taxateurs. Taxateursunie valideert eveneens rapporten voor onder meer NHG. Hiet wordt gewerkt met een eigen softwarepakket. De rapporten hebben hierdoor een eigen identiteit en voldoen uiteraard ook aan alle gestelde eisen.RapportNetPro is een vergelijkbare organisatie, deze rapporten voldoen aan alle eisen voor NHG.  Ook hier is een eigen softwarepakket beschikbaar voor de taxateur.Validatie.net en Ivalidatie valideert rapporten voor aangesloten taxateurs en werkt op een iets andere wijze. Ook de de door deze organisatie gevalideerde rapporten voldoen aan alle gestelde eisen.

Gevalideerde rapporten:

Financiers, hypotheekintermediairs en consumenten kunnen bij validatieinstituten terecht voor transparante informatie over de waarde van woningen.NWWI, Taxateursunie, Ivalidatie en Validatie.net staan alleen open voor taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Alle aangesloten taxateurs werken volgens dezelfde, controleerbare taxatiemethode.
Als keurmerk garanderen de validatieinstituten objectieve en betrouwbare woningtaxaties.
Wij verzorgen de afhandeling bij het validatieinstituut, u kunt dit aangeven bij de aanvraag.
NHG en verbouwing dienen dan tevens te worden aangegeven.

Wij taxeren ook voor NHG en voor Bijzonder beheer

NHG taxaties worden door ons uitgevoerd, door de verplichte validatie en registratie dienen wij dit van te voren te weten, de kosten voor de validatie en registratie worden door ons aan u doorberekend.Indien u een verbouwing heeft gepland geeft u dat dan aan bij de aanvraag. Onze taxateur is tevens Bijzonder Beheer taxateur.Voor Bijzonder Beheer taxaties geldt een aangepast tarief.